مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی کلن

داستان یاسوهیکو اُکودِرا؛ اولین قورباغه‌ای که به اقیانوس پرید