مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی پائولو فونسکا

دو راهی بزرگ مالکان رم؛ فروش ژکو یا اخراج فونسکا؟

گفتگو با پائولو فونسکا در مورد آ.اس رم، مربیان پرتغالی و 125 پرواز با شاختار در یک سال!