مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی منچسترسیتی،

در ستایش آگوئرو؛ سیتیِ جدید با او آغاز شد