مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی مارکو روزه

آنالیز تاکتیکی: چرا مارکو روزه در دورتموند بار دیگر به سیستم 2-الماس-4 رو آورد؟

آنالیز: چگونه مارکو روزه مونشن گلادباخ را به یک مدعی تبدیل کرد؟