مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی لیورپول، منچسترسیتی، یورگن کلوپ، پپ گواردیولا،

چگونه فوتبال کلوپ و گواردیولا در طول یک دهه به هم شبیه شد