مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی سرخیو آگوئرو،

در ستایش آگوئرو؛ سیتیِ جدید با او آغاز شد