مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی روملو لوکاکو

آنالیز: بازی لوکاکو در این سال‌ها چگونه تحول پیدا کرد و چطور به کار چلسی می‌آید

20 انتقال گران‌قیمت تاریخ فوتبال؛ آیا ارزش‌اش را داشتند؟

داستان روملو؛ نمی‌خواستم مادرم آن‌طور زندگی کند