مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی روبرتو فیرمینو

چرا بازیکنان بیشتر از همیشه به “تصویر”شان در رسانه‌ها اهمیت می‌دهند؟