مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی داوید آلابا

با بازگشت آنچلوتی و در رویای خرید امباپه؛ رئال فصل جدید را چگونه آغاز می‌کند؟