مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی جود بلینگام

روایتی از کشف جود بلینگام؛ پسری که برای ستاره شدن عجله دارد

مصاحبه کیکر با جود بلینگام؛ من خوره فوتبال هستم!