مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی جان توشاک

رئال مادرید دهه 1980؛ پنج قهرمانی پیاپی با “لا کینتا”ی جادویی

توشاک و دستورالعملی که از شنکلی گرفت؛ چالش‌های یک مربی جوان