مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی بایر لورکوزن

چگونه ژابی آلونسو برای مربیگری ساخته شد

آنالیز: جراردو سیوانه چگونه بایر لورکوزن را به روزهای خوبش بازگرداند

نگاهی به بازنشستگی آندره شورله؛ وقتی قهرمانی جهان، زندگی را تیره و تار می‌کند