مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی استوا بخارست

 مردی که قهرمانیِ اروپا را از بارسا گرفت؛ هلموت دوکادام، قهرمان سویل