مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی آندره شورله

نگاهی به بازنشستگی آندره شورله؛ وقتی قهرمانی جهان، زندگی را تیره و تار می‌کند