مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی آلن شیرر

نامه شیرر به ساوت‌گیت؛ نیازی به عذرخواهی نیست، تو باعث غرور ما هستی!

شماره پیراهن‌های تاریخی؛ شماره 9، پیراهن مهاجمان گلزن